Educational Games

Mądre Literki LITE – Nauka pisania liter alfabetu 1.0.21 APK MOD

Mądre Literki LITE – Nauka pisania liter alfabetu 1.0.21 .APK Mod Money is a Adventure game for Android

Download last Version Mądre Literki LITE – Nauka pisania liter alfabetu with direct link

“Mądre Literki” to gra pozwalająca Twojemu dziecku nauczyć się prawidłowej pisowni alfabetu poprzez zabawę. Starannie opracowana metoda nauki pozwala wyćwiczyć zasady pisowni każdej litery. Aplikacja jest wspaniałą formą edukacyjnej zabawy.

Przy projektowaniu aplikacji korzystaliśmy z najlepszych wzorców nauczania. Szereg opracowanych algorytmów powoduje że dziecko dostaje inteligentną, ukrytą pomoc, tak że jest w stanie samemu zrobić każde zadanie bez względu na poziom rozwinięcia sensoryki. Wzmacnia się przez to poczucie samodzielności i satysfakcji z wykonanego zadania.

Przebieg nauki umiejętności pisania jest podzielony na etapy – pracę, podsumowanie z pochwaleniem dziecka za wykonane zadanie oraz zabawę, dzięki której utrwali wiedzę oraz dostanie pozytywny bodziec do ponownej nauki liter.

Gra zawiera:

− Naukę dużych i małych liter pisowni polskiego alfabetu
– łamigłówki słowne otwierające sejfy
– zabawy interaktywne

Wiek: dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym i młodsze (2-8 lat)

.Gra jest w pełni bezpieczna – nie zawiera reklam.

——————————————————–

Różnice w grze po wyborze opcji wieku dziecka “3-5” lub “6-7” lat

Sejf:
3-5 – przytrzymując palcem przycisk górnego lub dolnego zamka sejfu, obrazek sam się zatrzyma i zablokuje, co potwierdza żółta ramka dookoła elementu. W przypadku gdy dziecko sobie nie radzi z pojedynczym klikaniem, wystarczy pokazać mu gdzie ma przyłożyć palec i trzymać aż element kodu sam się zatrzyma.
6-7 – zamek sejfu sam się nie blokuje na po ustawieniu zgodnych obrazków kodu, zamiast tego słychać kliknięcie. Gracz musi sam ułożyć kod otwierający sejf. Wymaga większego skupienia.

Pisanie liter:
3-5 – większa tolerancja na słabszą sensorykę dziecka. Aplikacja sama koryguje niedokładne ruchy palca.
6-7 – algorytm w mniejszym stopniu toleruje błędy pisania palcem po ekranie niż przypadku grupy (3-5)

Układanie puzzli:
3-5 – większa tolerancja obszaru upuszczenia puzla w odpowiednie miejsce.
5-7 – wstawienie puzla na miejsce wymaga większej dokładności.6

Gra memory:
3-5 – 8 kart (4 pary)
6-7 – 16 kart. (8 par)

Gra łapanie literek:
3-5 – Do zaliczenia misji wystarczy złapać 5 kart do koszyka. Dotknięcie bomby powoduje zmniejszenie liczby złapanych kart o jedną.
6-7 – Do zaliczenia misji potrzeba zebrać 15 kart. Dotknięcie bomby powoduje zabranie wszystkich kart z koszyka.

Gra piksele:
Na górze ekranu jest możliwość ustawienia blokady właściwie namalowanych elementów rysunku. Ułatwia to młodszym dzieciom szybsze zakończenie zadania.
“Wise Letters” is a game that allows your child to learn the correct spelling of the alphabet through play. A carefully developed learning method allows you to practice the spelling rules of each letter. The application is a great form of educational fun.

When designing the application, we used the best teaching practices. A number of developed algorithms make the child receive intelligent, hidden help, so that he is able to do any task himself, regardless of the level of sensor development. This strengthens the feeling of independence and satisfaction with the performed task.

The course of learning writing skills is divided into stages – work, summary with praising the child for the task done and play, thanks to which he will consolidate the knowledge and get a positive incentive to learn the letters again.

The game includes:

– Learning capital and small letters of the Polish alphabet
– word puzzles that open safes
– interactive games

Age: school, preschool and younger children (2-8 years)

The game is completely safe – it does not contain any advertising.

————————————————– ——

Differences in the game when choosing the option of the child’s age “3-5” or “6-7” years

Safe:
3-5 – holding the button of the upper or lower safe lock with your finger, the picture will stop and lock by itself, which is confirmed by the yellow frame around the element. In case the child cannot cope with single clicking, just show him where to put his finger and hold it until the code element stops by itself.
6-7 – the safe lock does not lock itself after matching code pictures, you hear a click instead. The player has to compose the code to open the safe himself. It requires more focus.

Writing letters:
3-5 – greater tolerance to the child’s weaker sensors. The application itself corrects inaccurate finger movements.
6-7 – the algorithm tolerates typing errors to a lesser extent than in the group (3-5)

Arranging the puzzle:
3-5 – greater tolerance of the area where the puzzle is dropped in the right place.
5-7 – putting the puzzle into place requires more accuracy 6

Memory game:
3-5 – 8 cards (4 pairs)
6-7 – 16 cards. (8 pairs)

The letter catching game:
3-5 – To complete the mission, it is enough to catch 5 cards in the basket. Touching a bomb reduces the number of cards caught by one.
6-7 – You need to collect 15 cards to complete the mission. Touching the bomb takes all cards from the basket.

Pixel game:
At the top of the screen, you can set a lock for properly painted drawing elements. This makes it easier for younger children to finish the task faster.
Drobne poprawki w silniku gry.
APP ID: com.belikebee.madreliterkilite

Mądre Literki LITE - Nauka pisania liter alfabetu 1.0.21 screenshots 1Mądre Literki LITE - Nauka pisania liter alfabetu 1.0.21 screenshots 2Mądre Literki LITE - Nauka pisania liter alfabetu 1.0.21 screenshots 3

Mod info

Unlimited money

Google Play

More Games / Apps


More Games / Apps


Go to download site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *